STATUTUL

STATUTUL

ASOCIAŢIEI SPORTIVE „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR DE RUGBY – ROMÂNIA”

VERSIUNE ACTUALIZATĂ LA DATA DE 21.04.2015

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 Art. 1.   Asociaţia  Sportivă  „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR DE RUGBY – ROMÂNIA”  fondată la data de 24.04.2007,  în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, ca persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, apolitică, independentă şi neguvernamentală, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor – Judecătoria Sector 1, sub nr. 61/31.05.2007, C.I.F. 24703474, are următorii membrii:

Membrii cu drept de vot:

 • IONESCU MARIN MIHAI domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de *** de ***, CNP ***;
 • MUNTEAN MIRCEA SEVER domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de *** de ***, CNP ***;
 • PARASCHIV MIRCEA domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de *** de ***, CNP ***;
 • BARBA VALENTIN domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de *** de ***, CNP ***;
 • MORARIU OCTAVIAN domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de *** de ***, CNP ***;
 • MARIN ALEXANDRU domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de *** de ***, CNP ***;
 • COJOCARU MIHAI domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de *** de ***, CNP ***;
 • POPESCU ALEXANDRU VALENTIN domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de *** de ***, CNP ***;
 • BĂRGĂUNAŞ GEORGE domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de *** de ***, CNP ***;
 • Membru de onoare, fără drept de vot, cu titlul onorific de „Preşedinte de onoare” – DRAGOMIRESCU GHEORGHE domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de *** de ***, CNP ***.

În baza Procesului verbal al Adunării Generale a Asociaţilor desfăşurată la data de 21.04.2015, s-a hotărât adoptarea prezentului Statut actualizat.

Art. 2.             Scopul Asociaţiei Sportive „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR  DE RUGBY – ROMÂNIA” constă în îndeplinirea unui interes personal nepatrimonial,  realizat prin promovarea jocului de rugby, organizarea de evenimente sportive, participarea la evenimente sportive din ţară sau străinătate, descoperirea, pregătirea sportivă şi promovarea tinerelor talente cu aptitudini sportive deosebite, doritoare să practice jocul de rugby, organizarea şi dezvoltarea rugby-ului în sfera sa de competenţă şi în toate formele sale de practicare de către jucători, indiferent de statutul lor, precum şi promovarea unor programe şi activităţi de sprijinire materială şi financiară sub diverse forme, a foştilor jucători de rugby.

Art. 3.             Denumirea asociaţiei este „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR  DE RUGBY – ROMÂNIA”.

Art. 4.             În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.

Art. 5. (1).       Sediul asociaţiei este în Bucureşti, Str. Proletarului, nr. 33, sector 1.

(2).       Sediul asociaţiei poate fi mutat în baza Hotărârii Consiliului Director.

Art. 6. (1).       Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, în ţară şi în străinătate, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.

(2).       Filiala se constituie pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei, iar personalitatea juridică o dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(3).       Filiala poate încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Filiala poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei.

Art.7. (1).        „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR DE RUGBY” îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale, fără personalitate juridică.

(2). Sucursalele se constituie prin hotărâre a Adunării Generale.

(3). Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.

Art. 8.             Asociaţia poate stabili raporturi de afiliere, cooperare sau asociere cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate pentru desfăşurarea unor activităţi de interes comun.

Art. 9.             Asociaţia se constituie pe o durată de funcţionare nelimitată. Durata de funcţionare poate fi modificată în baza Hotărârii Generale a Asociaţilor.

Art.10.(1).       Patrimoniul social iniţial al asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 600 RON şi este format din contribuţiile membrilor fondatori.

(2).       Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 11.           Obiectivele asociaţiei sunt:

a).        descoperirea, pregătirea sportivă şi promovarea tinerelor talente cu aptitudini sportive deosebite, doritoare să practice jocul de rugby;

b).        promovarea activităţilor sportive, organizarea de competiţii, turnee şi orice alte manifestări rugbystice;

c).        atragerea de sponsori din ţară şi din străinătate;

d).        recompensarea unor persoane fizice, juridice sau a unor unităţi sportive şcolare care aduc un aport deosebit jocului de rugby;

e).        sprijinirea unor sportivi sau foşti sportivi de mare performanţă, aflaţi pentru moment, în situaţii deosebite de viaţă;

f).        promovarea de schimburi cu caracter documentar, ştiinţific între persoane fizice şi juridice, instituţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, interferând cu sfera sa de activitate;

g).        producerea, editarea şi difuzarea de cărţi, reviste, anuare, materiale audio-vizuale şi alte asemenea produse de propagandă sportivă, în domeniul rugby-ului;

h).        organizarea şi realizarea altor acţiuni şi activităţi compatibile cu scopul asociaţiei.

Capitolul II

MEMBRI ASOCIAŢIEI

Art. 12.           Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:

a). asociaţii-fondatori – persoanele fizice care au aderat la prezentul statut al asociaţiei, au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social. Asociaţii fondatori se înscriu în categoria membrilor cotizanţi şi au drept de vot deliberativ;

b). membrii-asociaţi – persoane fizice/juridice care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei. Membrii asociaţi au drept de vot deliberativ;

c). membrii cotizanţi – persoane fizice/juridice, care aderă la scopul asociaţiei şi o sprijină material şi moral la realizarea acestuia. Membrii cotizanţi au drept de vot deliberativ;

d). membrii onorifici – persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine care se bucură de o apreciere deosebită din partea membrilor fondatori, cotizanţi şi/sau asociaţi ai asociaţiei, datorită activităţii lor profesionale. Votul membrilor onorifici, în Adunarea Generală este consultativ.

Art. 13.           Membri cotizanţi – persoane juridice sunt reprezentaţi în cadrul asociaţiei de către administratori sau alte persoane cu împuternicire scrisă.

Art. 14.(1).      Calitatea de membru-asociat şi onorific – se acordă de Adunarea Generală, iar cea de membru cotizant de Consiliul Director;

(2).       Calitatea de membru-asociat se pierde în următoarele cazuri:

a).        prin retragere benevolă (în acest caz, hotărârea de retragere se comunică cu cel puţin 30 zile de la data primei adunări generale);

b).        prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente şi hotărârile Consiliului Director sau în cazul decesului persoanei fizice, respectiv dizolvării/lichidării  persoanei juridice;

(3).       Calitatea de membru-cotizant se pierde prin retragere sau neplata cotizaţiei timp de 3 luni consecutive sau alternative.

Art. 15.           Membri care au pierdut această calitate o pot redobândi cu aprobarea Adunării Generale, la un interval de minimum 6 luni după pierderea calităţii de membru, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 14, alin. 2, lit. b;

Art. 16.   Membri-asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au obligat faţă de asociaţie.

Art. 17.           Membri asociaţiei au următoarele drepturi:

a).să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director şi/sau pentru îndeplinirea

îndeplinirea funcţiei de cenzor, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nici o condamnare penală;

b).să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor şi materialelor pentru Adunarea Generală;

c).să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi;

d).să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;

e).să aibă acces la toate informaţiile ce privesc activitatea asociaţiei;

f).să beneficieze de intrare gratuită la toate acțiunile organizate de asociaţie sau pe bază de abonament oneros, potrivit posibilităţilor asociaţiei şi hotărârilor Adunării generale;

g).să propună şi alte activităţi pentru interesele asociaţiei, dacă nu contravin legii.

Art. 18.     Membri onorifici ai asociaţiei au următoarele drepturi:

a). de a participa, fără drept de vot, la şedinţele organului deliberativ;

b). de a participa la toate acţiunile organizate de asociaţie;

c). de a fi informaţi şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii obiectivelor asociaţiei, mijloacele aflate în patrimoniul acesteia;

d). de a renunţa la calitatea de membru de onoare.

 1. e) nu plătesc cotizaţii.

Art. 19. Membri asociaţiei au următoarele obligaţii:

a). să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile Consiliului

Director, ale asociaţiei;

b). să-şi plătească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor

pe care şi le-au asumat;

c). să susţină în mod decent, civilizat şi în spirit de fair-play, echipele şi/sau

sportivii asociaţiei în competiţiile la care participă;

d). să-şi aducă contribuţia, prin mijloace licite, la realizarea scopului asociaţiei;

 

Capitolul III

RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 20.           Patrimoniul social iniţial al asociaţiei, în valoare de 600 RON, se completează cu venituri din contribuţiile membrilor-asociaţi, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor cotizanţi, sponsorizări, prestarea de servicii cu plată, subvenţii, donaţii, legate, dividende şi alte contribuţii în bani sau/şi în natură, de la persoane fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 21. (1).     Gestionarea patrimoniului se va face cu respectarea prevederilor legale, adaptate în mod corespunzător statutului de organizaţie neguvernamentală şi non-profit al asociaţiei.

 (2).      Fondurile proprii ale Asociaţiei pot fi atât în lei cât şi în valută. Asociaţia poate deţine atât active mobile, cât şi active imobile.

 

Capitolul IV

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Art. 22.           Organele de conducere ale asociaţiei sunt:

a).        Adunarea Generală;

b).        Consiliul Director;

c).        Cenzorul.

Adunarea generală

Art.23.(1).       Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi.

(2).       Adunarea Generală are următoarele competenţe:

a). stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b). aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c). alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d). alegerea şi revocarea cenzorului;

e). hotărârea afilierii la alte asociaţii, federaţii, alte organizaţii de profil,

precum şi înfiinţarea de filiale;

f).  modificarea actului constitutiv şi a statutului;

g). dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei

bunurilor rămase după lichidare;

h). aprobarea însemnelor asociaţiei;

i). orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 24.           Adunarea Generală se întruneşte în sesiune de 2 ori pe an şi are drept de control permanent asupra consiliului director şi al cenzorului.

Art. 25.           Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea ei, în acest din urmă caz dacă:

a). se impune în mod necesar modificarea statutului;

b). apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei;

c). la cererea, scrisă, a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor-fondatori şi al membrilor-asociaţi.

Art. 26.(1).      Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris care va cuprinde data şi ora, locul şi ordinea de zi.

(2).       Odată cu comunicarea datei, orei, locului şi a ordinii de zi a Adunării Generale, se pun la dispoziţia asociaţilor, materialele supuse dezbaterii, precum şi un Formular care va cuprinde punctele înscrise pe ordinea de zi, puncte care vor avea înscrise în dreptul lor, opţiunile: votez pentru”; „votez împotrivă”; „mă abţin”. Asociatul  care consideră că nu va putea participa la şedinţa Adunării Generale la care a fost convocat, va completa Formularul mai sus menţionat, în sensul bifării unei singure opţiuni dintre cele trei enumerate, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Formularul completat îl va transmite la sediul Asociaţiei, prin poştă cu confirmare de primire, astfel încât să ajungă până cel târziu cu 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data şedinţei Adunării Generale. Pentru acele situaţii în care, în urma primirii convocatorului şi a documentaţiei aferente ordinii de zi, anumiţi asociaţi consideră că nu pot completa Formularul cu opţiunile prezentate şi,  pe cale de consecinţă nu îşi pot exercita dreptul la vot prin corespondenţă, întrucât doresc să propună modificări/completări sau consideră necesar a formula anumite comentarii aferente documentaţiei primite,  se impune participarea respectivilor asociaţi la dezbaterile şedinţei.

(3).       Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris, şi depuse la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 3(trei) zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

Art. 27.(1).      La Adunarea Generală participă:

a). asociaţi-fondatori;

b). membri-asociaţi;

c). membri onorifici;

d). membri cotizanţi sau reprezentanţii lor, potrivit hotărârii Consiliului Director;

e). invitaţi.

(2).       În cadrul Adunării Generale, fiecare asociat-fondator şi fiecare membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

(3).       Asociaţii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală şi afinilor lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 28.           Adunarea Generală este condusă de Preşedinte sau în lipsa acestuia de vicepreşedinţi sau de un alt membru delegat al Consiliului Director.

Art.29.(1).       Cu ocazia fiecărei adunări generale se întocmeşte un proces-verbal cu modul ei de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

(2).       Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociaţiei.

Art. 30.           Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de cel mult, 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 31.           Alegerile pentru Consiliul Director şi Cenzor au loc o data la 4 ani, cu excepţia cazurilor de retragere, revocare sau deces, când alegerile se pot organiza la Adunarea Generală care urmează.

Art. 32.           Rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi cenzorului, programele de activitate, calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării Adunării Generale.

Art.33.(1).       Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin  jumătate plus unu dintre asociaţi.

(2).       Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 10 zile şi poate avea loc oricare va fi numărul asociaţilor prezenţi.

Art. 34.           Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia celor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului ei.

Consiliul director

Art. 35.(1).Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunărilor Generale.

(2).Consiliul Director are următoarea componenţă:

a). un preşedinte;

b). 3 vicepreşedinţi;

c). un secretar general;

d). 3 membri;

e). un secretar pe probleme internaţionale.

(3).Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de Adunarea Generală.

Art. 36.  În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

a). asigură conducerea asociaţiei şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării

Generale;

b). administrează şi gestionează patrimoniul asociaţiei şi ia decizii în

privinţa folosirii bunurilor;

c). prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară,

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei, calendarul competiţional etc.;

d). încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

e). aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;

f). hotărăşte schimbarea sediului asociaţiei;

g). îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare;

h). îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală.

Art. 37.  Dispoziţiile articolului 27 alineatul 3 se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director.

Art. 38. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la articolul 30.

Art. 39.  Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a exercita următoarele atribuţii:

a). să încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

b). să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de

Adunarea Generală.

Art. 40.  (1). Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile asociaţiei o impun.

(2). Conducerea Consiliului Director se face de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedinţi sau un alt membru delegat.

(3). Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din voturi.

Art. 41. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Preşedintele

Art. 42.  Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele Asociaţiei este în acelaşi timp şi Preşedintele Consiliului Director.

Art. 43. Preşedintele Asociaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:

a).        conduce lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

b).        reprezintă asociaţia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice române şi/sau străine şi în faţa instanţelor judecătoreşti;

c).        poate delega o parte din atribuţiile sale, temporar sau permanent, vicepreşedinţilor sau altor membri din Consiliul Director;

d).        stabileşte sarcini şi urmăreşte modul în care au fost întocmite;

e).        aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, modalităţile de lucru, componenţa comisiilor de lucru şi alte regulamente;

f).        convoacă şi prezidează Adunările Generală şi Consiliul Director şi propune problematica ce face obiectul ordinii de zi;

g).        organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

h).        acţionează pentru strângerea de noi membri.

Vicepreşedinţii

Art. 44.           Activitatea de previzionare, organizare, analiză şi conducere operativă a asociaţiei şi a  executivului va fi asigurată de către vicepreşedinţi, în limita competenţelor acordate de preşedinte.

Art. 45.           Vicepreşedinţii răspund de activitatea lor în faţa preşedintelui şi a organelor de conducere ale asociaţiei şi au următoarele atribuţii:

a).        coordonează activităţile curente ale asociaţiei, efectuează toate operaţiunile cerute pentru ducerea la îndeplinire a scopului şi obiectivelor asociaţiei, în limita competenţei acordate de preşedinte;

b).        este membru al Consiliului Director cu drept de vot deliberativ;

c).        duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director şi a Adunărilor Generale;

d).        răspunde în faţa Consiliului Director de activităţile desfăşurate, de deciziile luate, de gestionarea mijloacelor financiare şi materiale ale asociaţiei, are drept de semnătură în operaţiile financiare;

e).        stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului operativ pe compartimente, cu ajutorul preşedintelui;

f).        întocmeşte proiectul planului anual de activităţi, organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;

g).        îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generală şi Consiliul Director;

h).        exercită funcţia de reprezentare a asociaţiei, în limitele competențelor delegate;

Secretarul general

Art. 46.           Secretariatul asociaţiei este condus de secretarul general.

Art. 47.           Secretarul general are următoarele atribuţii:

a).        coordonează activitatea secretarială din cadrul asociaţiei şi asigură respectarea prevederilor legale, în activitatea secretarială;

b).        reprezintă asociaţia, pe linie secretarială, în relaţiile cu persoanele juridice de drept public şi/sau privat, precum şi cu persoanele fizice;

c).        asigură preşedintelui, vicepreşedinţilor şi cenzorului documentele şi datele necesare, luării deciziilor;

d).        participă la şedinţele Adunărilor Generale şi ale Consiliului Director şi întocmeşte procesele-verbale ale respectivelor şedinţe;

e).        prezintă rapoartele şi informările privind activitatea Consiliului Director;

f).        ţine şi arhivează, în condiţiile prevăzute de lege, registrele asociaţiei;

g).        preia actele provenite din afara asociaţiei şi transmite diferitelor compartimente, sarcini de serviciu din partea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, din partea vicepreşedinţilor sau altor membri delegaţi;

h).        coordonează activitatea de strângere a cotizaţiilor, din partea membrilor asociaţiei;

Controlul financiar

Art. 48.           Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

Art. 49.           În realizarea competenţelor sale, cenzorul:

a). verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b). întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c). poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d). elaborează regulamentul propriu, intern, de funcţionare;

e). îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.

Art. 50.  Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a cenzorului.

Capitolul V

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 51.  Veniturile asociaţiei provin din:

a). aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înfiinţării asociaţiei;

b). cotizaţiile membrilor;

c). dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

d). dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

e). venituri realizate din activităţi economice directe, realizate de asociaţie;

f). donaţii, sponsorizări sau legate;

g). resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

h). alte venituri prevăzute de lege.

Art. 52.  (1). Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

(2). Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal.

Art. 53.  (1). Principalele naturi de cheltuieli ale asociaţiei sunt:

a). salarii şi adaosuri la salarii;

b). indemnizaţii, prime şi premii;

c). procurări de materiale sportive;

d). chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

e). cazare, masă, transport;

f). apă, canal salubritate;

g). energie electrică, termică şi gaze naturale;

h). procurări de rechizite şi imprimate de birou;

i). alte cheltuieli, cu respectarea normelor legale, în vigoare.

(2). Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul Director.

(3). Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului şi sportivilor se stabilesc în limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4). Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

Art. 54.  Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul VII

Relaţiile cu autorităţile publice

Art. 55.           Asociaţia iniţiază şi sprijină realizarea de proiecte împreună cu persoane juridice din sectorul public, privat sau mixt sau cu alte organisme şi instituţii, cu responsabilităţi în domeniul medical şi/sau educaţional, pentru îndeplinirea scopului Asociaţiei.

Capitolul VI

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 56.  Asociaţia sportivă se va dizolva:

 1. De drept prin:

a). realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop;

b). imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;

c). reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de trei luni.

 1. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

a). scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b). realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;

c). urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d). a devenit insolvabilă;

e). nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotărârea Adunării generale. În termen de 15 zile, de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.

Art. 57.(1).      În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea generală, după caz.

(2).       Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

(3).       Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

(4).       Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5).       Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 58.(1).      Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(2).       Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 59.(1).      În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2).       Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

(3).       Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4).       Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 60.           Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

Art. 61.           După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art. 62.           Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor permite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art.63.(1).       Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2).       Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 64.           Asociaţia are dreptul de a avea însemne proprii (emblemă şi siglă).

Art. 65.           Prezentul statut a fost adoptat împreună cu actul constitutiv şi semnat de către fondatori.

Art. 66.           Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale privitoare la asociaţiile non-profit.

Art. 67.           Subsemnaţii, membrii fondatori, ai Asociaţiei Sportive „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR DE RUGBY – ROMÂNIA”, împuternicim pe d-na Mihăilescu-Pene  L. Th. Simona, avocat definitiv, membru în Baroul Bucureşti, nr. legitimaţie 5279,  cu sediul profesional în Bucureşti, Str. Spătarul Nicolae Milescu, nr. 8, sector 2, să acţioneze în numele nostru şi pentru noi, în sensul desfăşurării tuturor procedurilor necesare înscrierii modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului asociaţiei la Judecătoria Sectorului 1, să formuleze toate cererile aferente necesare, să semneze orice înscrisuri modificatoare ale Actului constitutiv şi Statutului asociaţiei, modificări impuse de instanţa judecătorească competentă,  precum şi să solicite şi să intre în posesia legalizării Hotărârii Judecătoreşti ce va fi emisă în urma introducerii cererii de înregistrare a modificărilor la Actul Constitutiv şi Statut, adoptate de asociaţi, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

Semnat la Bucureşti, astăzi, 21.04.2015, în 15 (cincisprezece) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare asociat, un exemplar pentru avocat si 4 exemplare pentru Judecătorie.

 

PREŞEDINTE                                                   SECRETAR GENERAL

 

IONESCU MARIN  MIHAI                                               POPESCU ALEXANDRU VALENTIN

 

 

_________________________                                                      _________________________

 

 

 

Avocat MIHĂILESCU-PENE L. TH. SIMONA, în conformitate cu dispoziţiile articolului 3, alin. (1), lit. (c), L.51/1995 republicată, atest data, identitatea părţilor şi conţinutul acestui înscris.

Nr. __________________ Data_____________________

 

Semnătură avocat

___________________________

 

L.S.