ACT CONSTITUTIV

ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIAŢIEI SPORTIVE „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR DE RUGBY – ROMÂNIA”

VERSIUNE ACTUALIZATĂ LA DATA DE 21.04.2015

 

Art. 1. Asociaţia  Sportivă  „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR DE RUGBY – ROMÂNIA”  fondată la data de 24.04.2007,  în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, ca persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, apolitică, independentă şi neguvernamentală, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor – Judecătoria Sector 1, sub nr. 61/31.05.2007, C.I.F. 24703474, are următorii membrii:

Membrii cu drept de vot:

 • IONESCU MARIN MIHAI domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de ***** de *****, CNP ***;
 • MUNTEAN MIRCEA SEVER domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de ***** de *****, CNP ***;
 • PARASCHIV MIRCEA domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de ***** de *****, CNP ***;
 • BARBA VALENTIN domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de ***** de *****, CNP ***;
 • MORARIU OCTAVIAN domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de ***** de *****, CNP ***;
 • MARIN ALEXANDRU domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de ***** de *****, CNP ***;
 • COJOCARU MIHAI domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de ***** de *****, CNP ***;
 • POPESCU ALEXANDRU VALENTIN domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de ***** de *****, CNP ***;
 • BĂRGĂUNAŞ GEORGE domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de ***** de *****, CNP ***;
 • Membru de onoare, fără drept de vot cu titlul onorific de „Preşedinte de onoare”  – DRAGOMIRESCU GHEORGHE domiciliat în ***, posesor al C.I. seria ***, nr. ***, eliberată la data de ***** de *****, CNP ***;

În baza Procesului verbal al Adunării Generale a Asociaţilor desfăşurată la data de 21.04.2015, s-a hotărât adoptarea prezentului Act Constitutiv actualizat.

Art. 2. – Denumirea asociaţiei

2.1.      Denumirea asociaţiei este „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR DE RUGBY – ROMÂNIA”.

2.2.      Asociaţia sportivă sus-numită este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, apolitică, independentă şi neguvernamentală.

Art. 3. – Sediul asociaţiei

 • Sediul asociaţiei sportive sus-numite este în Municipiul Bucureşti, Str. Proletarului, nr. 33, sector 1.
 • Sediul asociaţiei sportive poate fi mutat în baza hotărârii Consiliului Director.

 Art. 4. – Scopul asociaţiei

 Scopul Asociaţiei Sportive este „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR DE RUGBY – ROMÂNIA” constă în îndeplinirea unui interes personal nepatrimonial,  realizat prin promovarea jocului de rugby, organizarea de evenimente sportive, participarea la evenimente sportive din ţară sau străinătate, descoperirea, pregătirea sportivă şi promovarea tinerelor talente cu aptitudini sportive deosebite, doritoare să practice jocul de rugby, organizarea şi dezvoltarea rugby-ului în sfera sa de competenţă şi în toate formele sale de practicare de către jucători, indiferent de statutul lor, precum şi promovarea unor programe şi activităţi de sprijinire materială şi financiară sub diverse forme, a foştilor jucători de rugby, iar obiectivele pe care şi le propune în vederea realizării acestui scop sunt prevăzute în Statutul asociaţiei.

Art. 5. – Durata de funcţionare a asociaţiei

 • Asociaţia se constituie pe durată de funcţionare nelimitată.
 • Durata de funcţionare poate fi modificată în baza Hotărârii Adunării

Generale a Asociaţilor.

Art. 6. – Patrimoniul asociaţiei

 • Patrimoniul iniţial al asociaţiei este în valoare de 975 RON şi este format din contribuţiile membrilor fondatori şi asociaţi.
 • Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
 • Patrimoniul iniţial al asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de asociaţie.
 • Veniturile obţinute de asociaţiei pot proveni din:

a).  aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înfiinţării asociaţiei;

b).  cotizaţiile membrilor;

c).  dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

d). dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

e).  venituri realizate din activităţi economice directe, realizate de asociaţie;

f).  donaţii, sponsorizări sau legate;

g).  resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

h).  alte venituri prevăzute de lege.

 1. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei

 7.1. Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt:

a).Adunarea Generală  a Asociaţilor, alcătuită din totalitatea asociaţilor;

b).Consiliul Director al Asociaţiei este format din:

 1. Dl. IONESCU MARIN – Preşedinte;
 2. Dl. MUNTEAN MIRCEA SEVER – Vicepreşedinte;
 3. Dl. PARASCHIV MIRCEA – Vicepreşedinte;
 4. Dl. BARBA VALENTIN – Vicepreşedinte;
 5. Dl. OCTAVIAN MORARIU – Membru;
 6. Dl. MARIN ALEXANDRU – Membru;
 7. Dl. COJOCARU MIHAI – Membru;
 8. Dl. POPESCU ALEXANDRU VALENTIN – Secretar General;
 9. Dl. BĂRGĂUNAŞ GEORGE PAUL – Secretar pe probleme internaţionale.

c).Cenzorul, Dl. ILIESCU GEORGE VLADIMIR care asigură controlul activităţii economico-financiare a Asociaţiei.

7.2. Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control sunt prevăzute în Statutul asociaţiei şi se completează cu dispoziţiile legale privitoare la asociaţiile non-profit.

7.3.      Subsemnaţii, membrii fondatori, ai Asociaţiei Sportive „ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALILOR DE RUGBY – ROMÂNIA”, împuternicim pe d-na Mihăilescu-Pene  L. Th. Simona, avocat definitiv, membru în Baroul Bucureşti, nr. legitimaţie 5279,  cu sediul profesional în Bucureşti, Str. Spătarul Nicolae Milescu, nr. 8, sector 2, să acţioneze în numele nostru şi pentru noi, în sensul desfăşurării tuturor procedurilor necesare înscrierii modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului asociaţiei la Judecătoria Sectorului 1, să formuleze toate cererile aferente necesare, să semneze orice înscrisuri modificatoare ale Actului constitutiv şi Statutului asociaţiei, modificări impuse de instanţa judecătorească competentă,  precum şi să solicite şi să intre în posesia legalizării Hotărârii Judecătoreşti ce va fi emisă în urma introducerii cererii de înregistrare a modificărilor la Actul Constitutiv şi Statut, adoptate de asociaţi, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

Semnat la Bucureşti, astăzi, 21.04.2015, în 15 (cincisprezece) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare asociat, un exemplar pentru avocat si 4 exemplare pentru Judecătorie.

 

PREŞEDINTE                                                   SECRETAR GENERAL

 

IONESCU MARIN  MIHAI                                               POPESCU ALEXANDRU VALENTIN

 

 

_________________________                                                      _________________________

 

 

 

Avocat MIHĂILESCU-PENE L. TH. SIMONA, în conformitate cu dispoziţiile articolului 3, alin. (1), lit. (c), L.51/1995 republicată, atest data, identitatea părţilor şi conţinutul acestui înscris.

Nr. __________________ Data_____________________

 

Semnătură avocat

___________________________

 

L.S.